Publishing Date (IN)
2023
Document Language(s) (IN)
ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᓭᒐᓱᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᓂᑦ 50ᓂᑦ

ᑐᓴᐅᒪᕐᖂᑐᓯ ᖃᐅᔨᓴᕐ ᑏᑦ ᐃᓅᑦᓱᑎᓪᓗ ᖃᓪᓗᓈᖑᑦᓱᑎᓪᓗ ᑲᑎᒪᓲᖑᒻᒪᑕ ᐅᑭᐅᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᓈᑐᐊᕈᑎᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᑎᒐᓱᐊᖁᔨᓗᑎᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᒪᓂᔾᔪᐊᑦ Inuit Studies Conference (ISC) ᓚᔭᐅᔪᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ. ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᓂᐊᒐᖃᕐᒥᔪᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᖏᑕᓗ, ᐅᖃᐅᓯᖏᑕᓗ, ᐃᓅᓯᖏᑕᓗ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᖃᑦᑕᑐᐃᑦ, ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᒪᕐᕈᕕᑦᓱᑎᒃ ᓄᐃᑕᓲᑦ, Études Inuit Studies ᓚᔭᐅᔪᐃᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑕᒪᕐᒥᒃ, ᑲᑎᒪᓂᔾᔪᐊᓗ ᐊᓪᓚᓂᐊᒉᓪᓗ, ᐃᓄᒃᓯᐅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᑯᓄᑦ ᐱᖕᖑᑎᑕᕕᓃᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑕᕕᓃᑦ ᐅᑭᐅᑦ 50-ᑲᓵᖑᓕᕐᑐᑦ. ᐊᓪᓚᓂᐊᒐᕐᓂ ᑕᒡᒐᓂ ᐃᓂᒃᑳᐳᒍᒃ (ᓘᐃ [Louis- Jacques Dorais] ᐊᒻᒪ ᐱᕐᓇᖅ [Bernard Saladin d’Anglure]- ᖑᑦᓱᓄᒃ) ᖃᓄᖅ ᐃᓄᒃᓯᐅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓚᐅᔪᒻᒪᑕ, ᐅᑭᐅᑦ 1970-ᓂᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓅᓯᕐᒥᑕ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᑎᓗᒋᑦ.

ᐅᑭᐅᓂ 1960-ᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐊᒥᓱᒐᓓᑦ, ᐊᐱᕐᖂᓂᕐᒥᒃ (anthropology) ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᓱᑎᒃ ᒧᓐᑎᕆᐊᓪᒥᓗ ᑯᐯᓯᑎᒥᓗ, ᓄᓇᕕᒻᒨᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐱᕐᓇᒥᒃ ᐃᓕᓭᔨᖃᕐᓱᑎᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒥᓲᓂᕐᐹᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᓲᖑᓚᐅᔪᖕᖏᒪᑕ ᑌᑦᓱᒪᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᑲᓵᑦ ᐅᖃᕐᓯᑎᖕᖑᓚᐅᕐᐳᑦ ᐅᓄᑦᑎᑐᑦ. ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᓲᖑᒐᒥᒃ ᑐᑭᓯᑦᓯᐊᐸᓪᓕᐊᓚᐅᕐᒥᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᓲᖑᒻᒪᖔᑕ ᓯᓚᐅᓪᓗ ᓄᓇᐅᓪᓗ ᐃᓅᓯᐅᓪᓗ ᓱᓇᑐᐃᓐᓀᓗ ᒥᑦᓵᓄᑦ, ᓱᓇᓂᓪᓗ ᐱᒻᒪᕆᖃᕐᒪᖔᑕ. ᑌᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐅᑯᐊ ᖃᐅᔨᔭᐅᖁᔨᓚᐅᑐᐃᓐᓇᑐᑦ ᑕᒪᑯᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᓂᓪᓗ ᐱᒻᒪᕆᒋᔭᓂᓪᓗ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᓄᑦ : ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓐᓄᑦ.

ᐅᑭᐅᒥ 1970-ᒥ ᖃᐅᔨᓴᖃᑎᒌᑦ ᐅᑯᐊ ᐃᒻᒥᒍᑦ ᑌᓯᒍᑎᑖᓚᐅᕐᑐᑦ ᐃᒫᒃ : “ᐃᓄᒃᓯᐅᑎᒃᑯᑦ.” ᐃᓘᓐᓇᑲᓵᑎᒃ ᑯᐯᓯᑎᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑦᑕᓚᐅᕐᑐᑦ ᓚᕙᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᔾᔪᐊᒥ (Université Laval) ᐱᕐᓇᒥᒃ ᐃᓕᓭᔨᖃᕐᓱᑎᒃ. ᓄᓇᕕᓕᐊᖏᓐᓇᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓭᔩᑦ ᐃᓚᖏᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒨᓯᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᓯᖏᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᕐᒥᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᓐᓂᓗ ᐃᒡᓗᓕᒻᒥᓗ. 1971-ᒥ, ᐱᕐᓇᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᒻᒪᕆᖕᖑᓚᐅᕐᐳᖅ ᓚᕙᓪᒥ, ᑌᒣᒻᒥᑎᓪᓗᒍ ᓘᐃ 1972-ᒥ.  ᐅᑭᐅᓂ 1970-ᓂ, ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᐅᓪᓗ ᑯᐯᓪᓗ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᖏᐅᔾᔨᖃᑎᒌᕋᓱᐊᓚᐅᕐᐳᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓕᕐᑎᖏᑕ ᐃᓚᖏᑦ, ᓚᕙᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᔾᔪᐊᒥᒃ ᐃᓕᒪᓱᒐᒥᒃ ᐊᖏᖃᑎᖃᕐᖂᑐᕆᒐᒥᔾᔪᒃ ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᖓᓂᒃ, ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᖁᔨᓚᐅᖏᓐᓇᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒥᓂ ᖃᐅᔨᓭᔨᓄᑦ ᐃᒻᒥᒎᖃᑦᑕᑐᓄᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᖕᖏᑐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᔾᔪᐊᒧᑦ ᐅᕝᕙ ᑲᕙᒪᒃᑯᓄᑦ. ᐊᓱᒎᖅ, ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᖁᔨᒐᓗᐊᕐᓗᑎᒃ, ᖃᐅᔨᓭᖃᑎᒌᑦ ᐃᓄᒃᓯᐅᑎᒃᑯᑦ ᑯᐊᐳᕆᓴᒥᒃ ᐃᒻᒥᒎᕐᑐᒥᒃ ᐱᖕᖑᑎᑦᓯᓚᐅᕐᐳᑦ 1974-ᒥ, “ᐃᓄᒃᓯᐅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ” (Association Inuksiutiit Katimajiit Inc.) ᑌᓗᒍ. ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐱᖕᖑᑎᑦᓯᔨᖃᓚᐅᕐᑐᖅ : ᐱᕐᓇᖅ, ᔩᒥ ᐃᓐᓈᕈᓕᒃ ᒫᒃ (ᐃᕗᔨᕕᒻᒥᐅᖅ) ᐊᒻᒪ ᓘᐃ. ᑯᐊᐳᕆᓴᒃ ᑐᕌᕐᕕᑖᓚᐅᕐᑐᖅ ᐃᒫᒃ : ᐃᓄᐃᑦ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂᓗ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᓗ ᖃᐅᔨᔭᐅᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᓂᖅ.

ᐅᑭᐅᓂ 1975-ᒥᑦ 2003-ᒧᑦ ᐃᓄᒃᓯᐅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᓪᓚᓂᐊᒐᕐᓂᒃ ᐃᓄᑦᑎᑑᕐᑐᓂᒃ ᐊᒥᓱᒐᓚᓐᓂᒃ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᕗᖅ, ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒋᒃ ᓴᓗᒥ ᒥᑎᐊᕐᔫᑉ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖕᖑᐊᖓ ᓴᓈᖅ ᐊᒻᒪ ᑖᒧᓯ ᖁᒪᐅᑉ ᐅᓕᕐᓀᓯᒍᑎᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᓪᓚᕆᖏᑦ (ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᖃᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᕙᑕᒃᑯᑦ). 1977- ᒥ, ᐊᑐᐊᒉᑦ Études Inuit Studies ᓄᐃᑕᕆᐅᕐᐳᑦ, ᒫᓐᓇᒧᑦ ᓄᐃᑕᖃᑦᑕᓗᑎᒃ. ᐊᒻᒪᓗ 1978-ᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᓃᑦ (Inuit Studies Conferences) ᐱᒋᐊᓯᕗᑦ, ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ (2022) ᑲᔪᓯᓚᖓᓗᑎᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓗᑎᒃ.

With a presentation by Daniel Chartier.

This book is published by the International Laboratory for Research on Images of the North, Winter and the Arctic, directed at the Université du Québec à Montréal by Daniel Chartier, in co-edition with Inuksiutiit Katimajiit Association.


Louis-Jacques Dorais and Bernard Saladin d'Anglure, Inuksiutiit. Un demi-siècle d'études inuit. Inuksiutiit. A Half-Century of Inuit Studies. ᐃᓄᒃᓯᐅᑏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᓭᒐᓱᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᐅᑭᐅᓂᑦ 50ᓂᑦ, Montréal, Imaginaire | Nord et Québec, Association Inuksiutiit Katimajiit, «Isberg» series, 2023, 183p.

In bookstore on August 30th, 2023